ს. გიგაური, ლ. ჩხეიძე, ნ. მაჭავარიანი

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სამაცივრო მეურნეობაში

image

უაკ 621.565

ISBN 978-9941-28-587-5

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

მონოგრაფიაში განხილულია ქიმიურად საშიში ავარიული ნივთიერებები, აგრეთვე სამაცივრო მეურნეობის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები, კერძოდ კვების მრეწველობის ობიექტზე გამოყენებული ქიმიურად საშიში ავარიული ნივთიერებები, კვების მრეწველობის სამაცივრო მეურნეობაში შრომის პირობები, ავარიები ქიმიურად საშიშ ობიექტზე, სამაცივრო დანადგარების ექსპლუატაციის უსაფრთხოებისა და ტექნოლოგიური საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების ღონისძიებები, ქიმიურად საშიში ავარიების ლიკვიდაციის მეთოდები და საშუალებები, ქიმიური ავარიების შედეგების ლიკვიდაციის თავისებურებები.

წიგნში წარმოდგენილი გამოთვლების საფუძველზე დამუშავებული რეკომენდაციები, მათი პრაქტიკაში დანერგვის მიზნით, მნიშვნელოვნად გაზრდის ზემოაღნიშნულ ობიექტებზე მომუშავე პერსონალისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობის უსაფრთხოების ხარისხს. კვლევის შედეგების გამოიყენება, სამაცივრო დანადგარის ავარიის შემთხვევაში, მოსახლეობის დაცვის პრევენციული ღონისძიებების გასატარებლად, აგრეთვე პოტენციური საშიშროების რაოდენობრივი შეფასებისათვის შემდგომში ამ ობიექტების სამრეწველო უსაფრთხოების დეკლარაციისა და უსაფრთხოების პასპორტის შესადგენად.

მონოგრაფია საინტერესო და სასარგებლო იქნება ამ სფეროში მომუშავე უსაფრთხოების სპეციალისტების, მუშებისა და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები