ვ. აბაიშვილი, მ. ტეფნაძე

მერქნის ჰიდროთერმული დამუშავება და დაკონსერვება


image-1

უაკ 621.933.6

ISBN 978-9941-28-655-1 (PDF)

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია მერქნის ჰიდროთერმული დამუშავების პროცესების ჩატარების ორგანიზაცია, მერქნისათვის საჭირო ტექნოლოგიური თვისებების მინიჭების, მისი ფორმამდგრადობის, სიმტკიცის, ხანგამძლეობის გაზრდისა და საბოლოო ჯამში ნაკეთობათა ხარისხის გაზრდისა და მერქნის ნედლეულის რაციონალური გამოყენების მიზნით.

მოცემულია მერქნის ჰიდროთერმული დამუშავების აგენტის პარამეტრები და თვისებები, მერქნისა და ტენის ურთიერთქმედების თავისებურებები, მისი ფიზიკური და საექსპლუატაციო პირობები, მერქნის ნედლეულის თბური დამუშავების პროცესების ტექნოლოგია და მოწყობილობები. განხილულია საშრობი კამერების პრინციპული სქემები და კლასიფიკაცია, შრობის პროცესების სხვადასხვა ვარიანტების ენერგოტევადობა, დახერხილი მასალების, შპონისა და დაქუცმაცებული მერქნის საშრობ მოწყობილობათა თბური დამუშავებისა და ცირკულაციისათვის გამოყენებული დანადგარების მუშაობის თავისებურებანი, მერქნის შრობის რეჟიმები და ტექნოლოგია, მათი კონტროლი და რეგულირება. განხილულია აგრეთვე მერქნის დაცვის მეთოდები და საშუალებები.

სალექციო კურსი განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები