რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე

V i s u a l C#.N E T

image-1

უაკ 004.43

ISBN 978-9941-28-883-8

600 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სახელმძღვანელოში (მეხუთე გადამუშავებული გამოცემა). განხილულია Microsoft Visual Studio .NET გარემოში პროგრამების შემუშავების საკითხები. დაწვრილებითაა გადმოცემულია C# ენის საფუძვლები, ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპები, დელეგატები, მოვლენები, ინტერფეისები, მონაცემებისა და შესრულების ნაკადებთან, აგრეთვე სერიულ პორტებსა და მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის საშუალებები, LINQ ტექნოლოგიასთან მუშაობის პრინციპები. დამატებულია ვიზუალურ და არავიზუალურ მართვის ელემენტებთან მუშაობის ხერხები და პრინციპები. წიგნში უხვადაა მაგალითები და სავარჯიშოები ამოხსნებით.

განკუთვნილია კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ბაკალავრების, მაგისტრებისა და დოქტორანტებისთვის, ასევე დაპროგრამების შესწავლის მსურველთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები