თ. ობგაძე, ნ. თუშიშვილი, ლ. გურგენიძე, ს. მუხაშავრია, ე. მეტრეველი, ნ. ვარძიაშვილი

ცოცხალი სისტემების ანალიზის
მეთოდები

I ტომი

image-1

უაკ 517.958

ISBN 978-9941-20-470-8 (ყველა ტომი), 978-9941-20-471-5 (პირველი ტომი)

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

ნაშრომი ძირითადად ემყარება პროფესორ თამაზ ობგაძის ხელმძღვანელობით, მრავალი წლის განმავლობაში ჩატარებული კვლევების შედეგებს და მთლიანად ეხმაურება დარგის თანამედროვე განვითარების დონეს და მოიცავს ცოცხალი სისტემების ანალიზის ძირითად მათემატიკურ მეთოდებს. ცოცხალ სისტემებში შედის როგორც ბიოფიზიკური, ასევე, სოციალურ-ეკონომიკური, ფინანსური და პოლიტიკური სისტემები.                
ნაშრომში განხილულია ცოცხალი სისტემების, შესაბამისი დინამიკური სისტემების როგორც რაოდენობრივი გათვლის, ასევე, თვისობრივი კვლევის მეთოდები; გადმოცემულია ცოცხალი დინამიკური სისტემების ბიფურკაციული ანალიზისა და ქაოსის კვლევის მეთოდები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები