დ. ჯაფარიძე, მ. თოფურია

ეკონომიკური და ფინანსური
რისკები
(ამოცანათა კრებული)


image-1

უაკ 33:336

ISBN 978-9941-20-248-3

72 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2013


 

წინამდებარე კრებულის მიზანია ბაკალავრებს, მაგისტრანტებსა და აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს გააცნოს და პრაქტიკულად გაადაწყვეტინოს საბაზრო ეკონომიკის პირობებში  სამრეწველო საქმიანობაში, ბიზნესში წარმოქმნილი ეკონომიკური და ფინანსური რისკების ამოცანების ამოხსნის საკითხები. რისკიანი სიტუაციებისათვის, როგორც მართვის თეორიისა და პრაქტიკის შემადგენელი ნაწილისათვის, დამახასიათებელია მოვლენათა შემთხვევითი ხასიათი, განუსაზღვრელობა, ალტერნატიული გადაწყვეტილებების არსებობა და სხვ. კრებული მოიცავს ამოცანების ამოხსნისათვის საჭირო თეორიულ მასალას - მეთოდურ მითითებებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები