ზ. ბალამწარაშვილი, პ. დუნდუა, ზ. ჩიტიძე, ვ. აბაიშვილი, ი. გელაშვილი

ხე-ტყის დასამზადებელი მანქანები
და მოწყობილობები

II ნაწილი


image-1

უაკ 630. 0. 36

ISBN 978-9941-20-230-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-232-2 (მეორე ნაწილი)

199 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში „ხე-ტყის დასამზადებელი მანქანები და მოწყობილობები“ ჩამოყალიბებულია საერთო შეხედულებები ხე-ტყის დამზადებისა და ტყესაკაფითი სამუშაოების წარმოებაზე. განხილულია მერქნის მორთრევის საკითხები, მერქნის მორთრევის წესები და მორსათრევი მანქანების კლასიფიკაცია. დამუშავებულია ტყესაკაფი სამუშაოების ეკოლოგიურად უვნებელი ტექნოლოგიები და მანქანები მთიან პირობებში სამუშაოდ. მოცემულია ტყის მანქანების საწევი თვისებების ანალიზი და გაანგარიშებები დინამიკური მახასიათებლების დასადგენად, შესწავლილია ტყის ტრანსპორტის მოძრაობის და გამავლობის თეორიის საკითხები - მუხლუხა და თვლიანი სავალი სისტემებისათვის სპეციფიკურ-ექსტრემალურ პირობებში ექსპლუატაციის დროს.
ნაშრომში შეტანილია სტუ-ს მერქნული მასალების დამზადება-დამუშავების კათედრაზე, საქართველოს მთაგორიანი პირობებისათვის დამუშავებული და დანერგილი ტყესაკაფითი სამუშაო პროცესების ეკოლოგიურად უვნებელი კომპლექსური მექანიზაციის ტექნოლოგიური სქემები, აგრეთვე მორსათრევი თვითმტვირთავი აგრეგატების, განივგადასატანი დანადგარების და მათი მექანიზმების სქემური და კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები-ავტორების მონოგრაფიებიდან, სამეცნიერო სტატიებიდან და პატენტებიდან გამოგონებაზე.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სატყეო-საინჟინრო სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტების და დოქტორანტებისათვის, ასევე დახმარებას გაუწევს ხე-ტყის დასამზადებელ საწარმოებში მომუშავე ინჟინერ-კონსტრუქტორებს და დარგის სპეციალისტებს თეორიული და პრაქტიკული საკითხების გადასაწყვეტად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები