რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე

პროექტი მონაცემთა ბაზაში

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

I ნაწილი

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-448-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-449-4 (პირველი ნაწილი)

24 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.02.2014


 

სასწავლო კურსის ათვისების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს: საინფორმაციო და მიკროპროცესორული სისტემებისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებასა და განხორციელებას .NET პლატფორმაზე; სერიული პორტების, ADO.NET კლასებისა და ობიექტების შესწავლას და მათ გამოყენებას აღნიშნული ტიპის სისტემების შესაქმნელად.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები