ზ. ბარდაჩიძე, მ. რომელაშვილი, მ. კუკულაძე

არაორგანული ნაერთების ექსპერტიზა
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი


image-1

უაკ 546

ISBN 978-9941-20-411-1

138 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის, ქიმიური და კვების პროდუქტების ექსპერტიზის მიმართულების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.
განხილულია ძირითადი არაორგანული ნაერთების ექსპერტიზა, რომელთა წარმოება, ექსპორტი და იმპორტი ხდება საქართველოში. პროდუქციის სტანდარტთან იდენტიფიკაციის დადგენის თვალსაზრისით გამოყენებულია კვლევის ბაზისური მეთოდები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები