ა. გიგინეიშვილი, გ. კუკულაძე

ზოგადი ფიზიკა
ოპტიკისა და ატომის ფიზიკის
საფუძვლები

III ტომიimage-1

უაკ 535

ISBN 978-9941-14-976-4 (ყველა ტომი), 978-9941-20-259-9 (მესამე ტომი)

321 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

სახელმძღვანელო წარმოადგენს ზოგადი ფიზიკის კურსის სამტომეულის მესამე ტომს. მასში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ოპტიკისა და ატომის ფიზიკის საკითხები, რომლებიც დაწერილია იმ ვარაუდით, რომ სტუდენტს გაუადვილდეს წიგნზე დამოუკიდებლად მუშაობა და ამავე დროს გამოუმუშავდეს ლოგიკური აზროვნების საჭირო ჩვევა.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო სპეციალობების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები