მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი

ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის პარამეტრების
შერჩევა და ამუშავების დინამიკური
რეჟიმის ოპტიმიზაცია


image-1

უაკ 625.52:624.94

ISBN 978-9941-20-304-6

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია ერთმალიანი, ქანქარასებრი კიდული ბაგირგზის ძირითადი პარამეტრების - სარელსო და საწევი ბაგირების, ამძრავისა და რედუქტორის და სხვ. გაანგარიშება და შერჩევა, როგორც დამჭიმტვირთიან, ისე უძრავად ჩამაგრებულ - ბოლოებიან სარელსო ბაგირების შემთხვევაში.
განხილულია აგრეთვე ბაგირგზის დინამიკური რეჟიმების დროს აღძრული მექანიკური რხევების ჩაქრობა, როგოც დამატებით ჩართული მექანიკური ელემენტების, ისე ძრავას მართვის საშუალებით.
განკუთვნილია სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და აგრეთვე იმ პირთათვის, ვინც დაინტერესებულია განხილული საკითხებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები