ნ. ფაილოძე, ჯ. ალანია, გ. სულაშვილი

ბუღალტრული აღრიცხვა საბიუჯეტო
ორგანიზაციებში


image-1

უაკ 657.1

ISBN 978-9941-20-473-9

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

საქართველოს ეკონომიკის შემდგომი განვითარების, ქვეყანაში მეწარმეობა ბიზნესის გონივრულად წარმართვის უზრუნველსაყოფად ფრიად მნიშვნელოვანია მართვისა და ადმინისტრირების სფეროების სიღრმისეული შესწავლა, მართვის ფუნქციების წარმატებით განხორციელებისათვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად საბუღალტრო საქმის შემდგომი სრულყოფა და მეწარმეობის სფეროში მისი ცივილიზებული განვითარებადამკვიდრება გვევლინება.
სახელმძღვანელოში განხილულია ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები. გადმოცემულია ფინანსური აქტივების და დებიტორული დავალიანებების, არაფინანსური აქტივების და ფინანსური ვალდებულებების, ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების, წმინდა ღირებულების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის საკითხები ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად. განხილულია საბუღალტრო საქმის რეგულირების საკვანძო საკითხები; ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტის მახასიათებლები.
ნაშრომში გათვალისწინებულია თეორიული და პრაქტიკული მასალების ურთიერთკავშირი.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ასათვისებლად. ასევე სასარგებლო იქნება ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები