დ. კაპანაძე, თ. ჟვანია

დაპროგრამების ენა Java

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების
საფუძვლები

I ნაწილი

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-291-9 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-292-6 (პირველი ნაწილი)

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

ალგორითმული დაპროგრამების ენა Java ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ენაა. მისი საშუალებით შედარებით მარტივადაა შესაძლებელი ურთულესი გამოყენებითი პროგრამული სისტემების შექმნა. ამ პოპულარული ენის აღწერას ეძღვნება წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელიც მიზნად ისახავს არა მარტო ენის აღწერას და პროცედურული საშუალებების გადმოცემას, არამედ ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების ძირითადი პრინციპების და მექანიზმების რეალიზაციას ამ ენის საშუალებით.
სახელმძღვანელო, ორსემესტრიანი სასწავლო პროცესის შესაბამისად, დაყოფილია ორ ნაწილად. 
I ნაწილში გადმოცემულია ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების ძირითადი პრინციპები, კონცეფციები, ტერმინოლოგია, ძირითადი ოპერაციები, მონაცემთა ტიპები, წრფივი და მმართავი ოპერატორები, კლასების და ობიექტების შექმნისა და გამოყენების საშუალებები.
სახელმძღვანელო განკუთნილია სტუ-ს სტუდენტებისა და დაპროგრამების საწყისებით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები