რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება NET გარემოში

I ნაწილი
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-135-6 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-136-3 (პირველი ნაწილი)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

მეთოდიკური მითითებების პირველი ნაწილი  განკუთვნილია იმ ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად. მასში განხილულია  C# ენის ისეთი ძირითადი საკითხები, როგორიცაა მოწყობილობის პროტოკოლის ანალიზი და ამ მოწყობილობის მართვის პროგრამის შედგენა, გრაფიკების ფორმირება, მონაცემთა ბაზებთან მიმართვა Visual Studio .NET-ის საშუალებებით, ADA.NET კლასები მონაცემთა ბაზებთან სამუშაოდ და ა. შ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები