რ. სამხარაძე, ნ. ჯოჯუა, ლ. გაჩეჩილაძე

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება
C#-ის ბაზაზე
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

I ნაწილი


image-1

უაკ 004.43

ISBN 978-9941-20-137-0 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-138-7 (პირველი ნაწილი)

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

მეთოდიკური მითითებების პირველი ნაწილი განკუთვნილია იმ ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად. მასში განხილულია C# ენის ისეთი ძირითადი საკითხები, როგორიცაა კლასები, მეთოდები, კონსტრუქტორები და ა.შ. თითოეულ ლაბორატორიულ სამუშაოს ახლავს მოკლე თეორიული ცნობები და შესაბამისი საკითხის პრაქტიკული გადაწყვეტა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები