რ. სამხარაძე

Visual C++/CLI.NET

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-14-795-1

448 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 21.01.2010


 

სახელმძღვანელოში გადმოცემულია Microsoft Visual Studio .NET გარემოში პროგრამების შემუშავების საკითხები. დაწვრილებითაა განხილული C++ ენის საფუძვლები, მონაცემთა ტიპები, მმართველი ოპერატორები, სტრუქტურირებული ტიპები. გადმოცემულია ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპები: ინკაფსულაცია, პოლიმორფიზმი და მემკვიდრეობითობა. განხილულია განსაკუთ­რებული სიტუაციები, ფაილებთან და კატალოგებთან მუშაობისა და CLI დაპ­როგრამების საკითხები. წიგნში უხვადაა მაგალითები და ამოცანები ამოხსნებით.
განკუთვნილია კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სპეციალობის ბაკა­ლავრებისა და მაგისტრებისათვის, აგრეთვე, დაპროგრამების შესწავლის ნებისმიერი მსურველისათვის. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები