ო. ტომარაძე

საწარმოო პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა

მეთოდიკური მითითებები

image-1

უაკ 621.38

ISBN 978-9941-20-568-2

42 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.04.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელო „საწარმოო პროცესების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა“ მოიცავს პრაქტიკულ სამუშაოებსა და ამოცანებს. საცნობარო მასალის სახით მოცემულია ძირითადი და წარმოებული ერთეულების ცხრილები, აგრეთვე იმ ფიზიკური სიდიდეების მუდმივათა მნიშვნელობები, რომლებიც ხშირად გამოიყენება  მეტროლოგიურ უზრუნველყოფაში.
განკუთვნილია სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, შეიძლება გამოიყენონ იმ სტუდენტებმაც, რომლებიც სწავლობენ მეტროლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებს.   


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები