ჯ. დოჭვირი, ჯ. ბეჟანიშვილი, ო. ხაჭაპურიძე

ქაღალდის დამამზადებელი მანქანების
მართვა


image-1

უაკ 676.2.052

ISBN 978-9941-14-865-1

80 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 08.07.2010


 

განხილულია თანამედროვე ქაღალდის დამამზადებელი მანქანების და მათი ელექტროამძრავების კონსტრუქციული და ფუნქციური თავისებურებები, აგრეთვე მართვის მეთოდები და საშუალებები.
დამხმარე სახელმძღვანელო  განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის იმ სპეციალობათა სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ საგნებს: ტექნოლოგიური დანადგარების ელექტროამძრავების ავტომატური მართვა,  ტექნოლოგიური დანადგარები და მათი მართვის სისტემები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები