ვ. ბოგველიშვილი, ჯ. იოსებიძე, ზ. ბოგველიშვილი

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება როგორც მსოფლიოს
გლობალური პრობლემა და საქართველოში მისი
უზრუნველყოფის პერსპექტიული
ღონისძიებები

image-1

უაკ 656.13.02

ISBN 978-9941-20-714-3

33 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე განხილულია მსოფლიოსა და საქართველოში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მდგომარეობა, ასევე მისი ამაღლების გზები და საშუალებები.
განკუთვნილია როგორც საავტომობილო ტრანსპორტის მიმართულების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისათვის, ისე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები