მ. დემეტრაშვილი, მ. ძიძიგური

ზედაპირების თანაკვეთა ტექნიკური
დეტალების ნახაზებზე
(ამოცანათა კრებული მეთოდური
მითითებებით)

image-1

უაკ 76:741/744

ISBN 978-9941-20-723-5

57 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საინჟინრო გრაფიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემის – ზედაპირების თანაკვეთის წირის აგების მეთოდები, რაც ახსნილია სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის მაგალითებით, თან ერთვის ამოცანების ვარიანტები. წინამდებარე ნაშრომი დაეხმარება სტუდენტებს ამ თემის საფუძვლიანად შესწავლაში, აგრეთვე საკონტროლო სამუშაოების შესრულებაში როგორც საინჟინრო გრაფიკაში, ისე მანქანათსაშენ ხაზვაში.
წიგნი განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის და სხვა ტექნიკური სასწავლებლების, მათ შორის პროფესიული კოლეჯების სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები