თ. ხმელიძე, ფ. ვერულაშვილი, მ. მოდებაძე, ლ. ფურცხვანიძე

ლაბორატორიული სამუშაოები ხისა და
პლასტმასის კონსტრუქციებში


image-1

უაკ 624.011.78+624.011.1

ISBN 978-9941-14-909-2

43 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

განხილულია ხისა და პლასტმასის ცალკეული კონსტრუქციები, დეტალები, ელემენტების სიმტკიცისა და სიხისტის მახასიათებლები, მათი განსაზღვრა ექსპერიმენტით, მიღებული შედეგების დამუშავება და ანალიზი.
განკუთვნილია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტის სამშენებლო კონსტრუქციების შემსწავლელთათვის და ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები