ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია, ჯ. ხუნწარია

მრავალარხიანი საკაბელო ტელეკომუნიკაციის
საფუძვლები


image-1

უაკ 621.396.44

ISBN 978-9941-20-127-1

151 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.06.2012


 

სახელმძღვანელოში განხილულია საკაბელო ტელეკომუნიკაციის თეორიული საფუძვლები. მასში მოცემულია საკაბელო ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობების აგებისა და მრავალარხიანი კავშირის პრინციპები, აღწერილია მათი სტრუქტურული სქემები, რომლებიც ილუსტრირებულია შესაბამისი დროითი დიაგრამებით. მოყვანილია აგრეთვე საკაბელო ტელეკომუნიკაციაში გამოყენებული ელექტრული სიგნალების სიხშირული, დროითი, ტალღური და კოდური კომბინაციების მიხედვით გარდაქმნის მეთოდები, რომელთა საფუძველზე განხილულია ტელეკომუნიკაციის არხების შესაბამისი სიგნალების მულტიპლექსირება-დემულტიპლექსირების საკითხები.
სახელმძღვანელო შედგენილია ტელეკომუნიკაციის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის განკუთვნილი მოქმედი სალექციო კურსის, „ტელეკომუნიკაციის სისტემები“, და ახალი საბაკალავრო პროგრამის საგნის, „ტელეკომუნიკაციის სისტემების საფუძვლები“, სილაბუსების შესაბამისად. სახელმძღვანელო სასარგებლო იქნება ასევე ამავე დარგის მაგისტრანტებისა და ტელეკომუნიკაციის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები