ნ. ჯიბლაძე, ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. მაღლაკელიძე

რიცხვითი ანალიზის მეთოდების ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები

image-1

უაკ 515.15

ISBN 978-9941-20-026-7

124 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2011


 

განხილულია რიცხვითი ანალიზის ტიპიური ამოცანები და მათი გადაწყვეტის სხვადასხვა მეთოდების ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები.
გათვალისწინებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლია აღნიშნული თემატიკით დაინტერესებულ მკითხველსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები