გ. იაშვილი, ლ. ქოქიაშვილი

ბრენდ-მენეჯმენტი

image-1

უაკ 338.244

ISBN 978-9941-20-067-0

402 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

ბრენდ - მენეჯმენტის სახელმძღვანელო წარმოდგენილია ბიზნეს-ეკონომისტების მომზადების საუნივერსიტეტო საბაკალავრო პროგრამების შესაბამისად. მასში გადმოცემულია ბრენდ-მენეჯმენტის, როგორც მეცნიერების, ძირითადი საფუძვლები, ბრენდირების აღმოცენების ისტორია, ბრენდის შექმნა და არქიტექტონიკა, ბრენდირების სტრატეგია, ბრენდის მარკეტინგული კვლევა და ბაზრის სეგმენტირება; სახელმძღვანელოში გაშუქებულია ბრენდის მართვის მექანიზმების, ბრენდის დაგეგმვის, რეკლამის, სამომხმარებლო ქცევის, ღირებულების და ა. შ. შესწავლის პრობლემური საკითხები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია მეცნიერ-ეკონომისტებისა და პრაქტიკოსებისთვის; იგი დიდ სამსახურს გაუწევს ბიზნესისა და ეკონომიკის პროფილის ბაკალავრებს, მაგისტრებს, დოქტორანტებსა და პროფესურას, საერთოდ, ბრენდირების პრობლემით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრეს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები