ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, გ. კუკულაძე, ლ. მაცაბერიძე, ლ. ჩახვაშვილი, თ. ჩიჩუა, მ. წულუკიძე

ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი
(ოპტიკა და ატომის ფიზიკა)

III ნაწილი

image-1

უაკ 612.84+621.039

ISBN 978-9941-20-403-6 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-795-2 (მესამე ნაწილი)

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

კრებული შეიცავს ლაბორატორიულ ამოცანებს ოპტიკასა და ატომის ფიზიკაში. ამოცანები შერჩეულია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მოქმედი ზოგადი ფიზიკის კურსის პროგრამის შესაბამისად და განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებისათვის.
ყოველ ამოცანას წამძღვარებული აქვს თეორიული ნაწილი, რომელიც მოცემულია საკმაოდ ვრცლად, ვინაიდან სტუდენტს ლაბორატორიული ამოცანების უმრავლესობის შესრულება მოუხდება მაშინ, როცა სათანადო თეორიული მასალა ლექციაზე წაკითხული ჯერ კიდევ არ არის. აღსანიშნავია ისიც, რომ თეორიული ნაწილი ზოგჯერ მეტნაკლებად მეორდება, ვინაიდან, სტუდენტებისათვის სამუშაოს შესრულების გამარტივების მიზნით, უარი ვთქვით ამოცანებისათვის საერთო თეორიის დაწერაზე.
გარდა „ძველი“ ტრადიციული ამოცანებისა, კრებულში შეტანილია ახალი, კომპიუტერიზებული ამოცანები.
ლაბორატორიული პრაქტიკუმის დანიშნულებაა სტუდენტებს განუმტკიცოს თეორიული ცოდნა და გამოუმუშავოს პრაქტიკული ჩვევები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები