გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი

მცირე და საშუალო ბიზნესის
მართვა

image-1

უაკ 339.15

ISBN 978-9941-20-806-5

368 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2016


 

მცირე და საშუალო ბიზნესი შემდგომი ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, როგორც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაში, ისე ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნებაში, ამიტომ მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები გახდა კვლევების საგანი. ამის ძირითად მიზეზებს მიეკუთვნება: მცირე ბიზნესის წვლილი სამუშაო ადგილების შექმნასა და, შესაბამისად, დასაქმების უზრუნველყოფაში, წვლილი ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების განვითარებაში; მსხვილი კომპანიების დამახასიათებელი ტენდენციების გაძლიერება, გადასცეს ფუნქციები აუთსორსინგით უფრო მცირე სპეციალიზებულ კომპანიებს; მცირე ბიზნესის გლობალიზაცია და ინტერნაციონალიზაცია. მცირე ბიზნესს, როგორც წესი, ხელმძღვანელობენ მათი მფლობელები, რომლებსაც ხშირად არა აქვთ პროფესიული მომზადება მენეჯმენტში.
მოცემულ სახელმძღვანელოში განხილულია: მცირე ბიზნესის არსი და მისი თავისებურებანი, მცირე და საშუალო წარმოების მართვა, კონკურენციის პირობების ანალიზი საქმიან გარემოში, მცირე ბიზნესის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი საფუძვლები, სტრატეგიის შემუშავების პროცესი მცირე და საშუალო საწარმოებში, მცირე და საშუალო ბიზნესის მენეჯმენტი, მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტერნაციონალიზაცია, მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსების მართვა და ა.შ.
ნაშრომი მომზადებულია უმაღლესი საუნივერსიტეტო განათლების სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. ჩვენ მიერ წარმოდგენილი თეორიული მასალა და პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლებიც ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების დიდ გამოცდილებას ეყრდნობა, ვფიქრობთ, კარგი დამხმარე იქნება „მცირე და საშუალო ბიზნესის“ სფეროთი დაინტერესებული ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, ასევე პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, მცირე და საშუალო საწარმოების ხელმძღვანელებისათვის, მეწარმეებისა და ამ საკითხებით დაინტერესებული მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები