ზ. ლობჟანიძე

შესავალი სპეციალობაში

image-1

უაკ 626/627

ISBN 978-9941-28-026-9 (PDF)

64 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია ჰიდროტექნიკურ მშენებლობათა განვითარების მოკლე ისტორიული საკითხები; მოცემულია აგროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამით გათვალისწინებული ძირითადი სასწავლო კურსების მოკლე მიმოხილვა; მიმოხილულია წყლის რესურსები, მათი გამოყენებისა და დაცვის საკითხები; განხილულია მორწყვითი, დაშრობითი და დამლაშებული ნიადაგების მელიორაციის საკითხები; ნიადაგის ეროზიის და მასთან ბრძოლის ღონისძიებები; ჩატარებულია საქართველოს ძირითადი ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მოკლე მიმოხილვა; განხილულია სამდინარო და შიგასასისტემო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები, ასევე ჰიდრომელიორაციული სისტემების ექსპლუატაციისა და ავტომატიზაციის საკითხები.
სალექციო კურსი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერიგნის ფაკულტეტის აგროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის და იმ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ჰიდროინჟინერიის, ჰიდროტექნიკური მელიორაციის, სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების, ჰიდროლოგიის განხრით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები