გ. ხელიძე, ნ. კიკაჩეიშვილი

ჰიდროელექტროსადგურები

image-1

უაკ 621.311.21

ISBN 978-9941-28-134-1 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია ჰესების ჰიდროტექნიკური ნაგებობების კლასიფიკაცია ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით, განხილულია კალაპოტური, კაშხალთან მდებარე და დერივაციული ტიპის ჰესების გაერთიანების სქემები, კაშხლების, წყალმიმღები, წყალსაგდები, წყალსატარი ნაგებობების, სალექრების, სადაწნეო აუზების, სადერივაციო არხებისა და გვირაბების, სადაწნეო მილსადენების სახეობები, დანიშნულება და მუშაობის პრინციპი. მოცემულია აგრეთვე სხვადასხვა ტიპის ჰესის შენობების კონსტრუქციული თავისებურებები და მათი ძირითადი შემადგენელი ელემენტების დახასიათება. გაშუქებულია ჰესების სპეციალური, ნაკლებად გავრცელებული, ტიპები და ჰესების მიმართ წაყენებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნები. ყოველივე გადმოცემულია ჰიდროელექტროსადგურების ჰიდროენერგეტიკული მოწყობილობების პარამეტრების – დაწნევის, სიმძლავრის გათვალისწინებით, რაც ხაზს უსვამს ჰიდროელექტროსადგურებზე არსებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ენერგეტიკული გამოყენების სპეციფიკურობას.
ეს გამოცემა მოცულობით და შინაარსით სრულად შეესაბამება ამავე დასახელების სასწავლო კურსის სილაბუსს. იგი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები