ს. მებონია

მილსაგლინი დგანების ძირითადი
კვანძების ანგარიში

image-1

უაკ 621 774 35

ISBN 978-9941-28-242-3 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია მილების წარმოების მექანიკური მოწყობილობა, მილსაგლინი დგანების ძირითადი კვანძებისა და დამხმარე მექანიზმების კონსტრუქციები და აღჭურვილობა. სალექციო კურსში შესულია როგორც ლითონის პლასტიკურ დეფორმაციასთან დაკავშირებული ძირითადი მანქანა-დანადგარები, ისე დამხმარე  ოპერაციების შესრულებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები. წიგნი შეიცავს სხვადასხვა ტიპის მილების გლინვის ტექნოლოგიური დანადგარების კვანძების კონსტრუქციების აღწერას და ანგარიშის მეთოდებს.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობის და მასალების დამუშავების“ სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები