ზ. ლომსაძე

ჭედვა-შტამპვის ტექნოლოგია

image-1

უაკ 621.774.35

ISBN 978-9941-28-283-6 (PDF)

175 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია ჭედვა-შტამპვის ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების დახასიათება და განვითარების მოკლე ისტორია. განხილულია: საწყისი მასალები და ნამზადები ჭედვისა და შტამპვისათვის; მათი მიღების ძირითადი მეთოდები; უდანაკარგო დანაწევრების პროცესები და მათი კლასიფიკაცია; ნამზადების გახურება და სხვადასხვა ტიპის გამახურებელი მოწყობილობა; ჭედვის ტექნოლოგიური პროცესი და ძირითადი სამჭედლო ოპერაციები; მოცულობითი ცხლად შტამპვის ტექნოლოგიური პროცესი და შტამპვის სახეები, უროებზე შტამპვის ტექნოლოგიური თავისებურებები; საშტამპავი გადასვლები, ნაჭედის დამზადების ტექნოლოგიური საფეხურები; მრუდმხარა ცხლად საშტამპავ წნეხებზე შტამპვა; წარმოებული პროდუქცია, პროცესის უპირატესობა და ნაკლი; წნეხის შტამპის კონსტრუქცია; ჰორიზონტალურ საჭედ მანქანებზე შტამპვა და მისი თავისებურებები, წარმოებული პროდუქცია; შტამპვის სპეციალიზებული პროცესები; ნაჭედის მოსაპირკეთებელი ოპერაციები; ფურცვლოვანი ლითონის ცივად შტამპვა და გამოჭიმვა.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის „მასალათმცოდნეობის“ სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები