გ. ჯოხაძე

ბიოლოგიურად აქტიური მაღალმოლეკულური ნაერთები

image-1

უაკ 578.08:66.098

ISBN 978-9941-28-289-8 (PDF)

164 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსში ყურადღება ძირითადად ეთმობა ბიოლოგიურად აქტიური ბუნებრივი მაღალმოლეკულური ნაერთებისა და მათი სინთეზური ანალოგების ქიმიურ შედგენილობას, აღნაგობას, ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებს, ბიოლოგიურ მნიშვნელობას და სინთეზისა და თვისებათა მოდიფიცირების მეთოდებს.
გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტთათვის. წარმოდგენილი სალექციო კურსი საინტერესო იქნება მკითხველთა ფართო წრისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები