თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი

ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები
ოპტიმიზაციის მეთოდები და კლასიკური ვარიაციული აღრიცხვა
IV ტომი

image-1

უაკ 517.958

ISBN 978-9941-20-470-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-991-8 (მეოთხე ნაწილი)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ოპტიმიზაციის მეთოდები და ვარიაციული აღრიცხვა ამოცანებსა და სავარჯიშოებში. ყოველი თეორემა და ახალი მეთოდი ილუსტრირებულია შესაბამისი ამოცანის ამოხსნით Mathcad-ის ბაზაზე. განხილული თემების მიხედვით მოცემულია შესაბამისი პროგრამები და მიღებული შედეგები. ყოველი თავის ბოლოს მოყვანილია შესაბამისი ამოცანები და სავარჯიშოები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის.
გადმოცემულია ვარიაციული აღრიცხვის ამოცანის ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდები.
ნაშრომი განკუთვნილია სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები