გ. ტაბატაძე

ნანო- და მიკროსტრუქტურული კომპოზიციური მასალები


image-1

უაკ 621.763

ISBN 978-9941-28-291-1 (PDF)

69 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

სალექციო კურსი ნანო- და მიკროსტრუქტურული კომპოზიციური მასალები შედგენილია სამაგისტრო პროგრამით გათვალისწინებული სილაბუსის მიხედვით. მასში განხილულია მიკროსტრუქტურული და ნანოსტრუქტურული კომპოზიციური მასალების კლასიფიკაცია, თვისებათა თავისებურებანი და მიღების მეთოდები.

სალექციო კურსი განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები