ზ. ღვინიაშვილი, ვ. ქირია

მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად CNC ჩარხების პროგრამირებაში INVENTOR HSM-ის გამოყენებით

image-1

უაკ 621.9.06:681.326.3

ISBN 978-9941-28-534-9 (PDF)

52 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.06.2018


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია Inventor HSM-ის გამოყენებით პროგრამული მართვის ჩარხებისათვის პროგრამების შექმნის მაგალითები.

მეთოდიკური სამუშაო განკუთვნილია მექანიკის ინჟინერიის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები