ი. გველესიანი, ხ. წიქარიშვილი

ზოგადი ჰიგიენა

image-1

უაკ 613

ISBN 978-9941-28-522-6

138 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია როგორც მოკლე თეორიული მასალა კურსიდან - ზოგადი ჰიგიენა, ისე მასალა სტუდენტთა ლაბორატორიული და დამოუკიდებელი მეცადინეობისათვის. მოცემულია ასევე ტესტები შუალედური ტესტირებისა და საბოლოო შეფასებისათვის.

ძირითადი აქცენტები მიმართულია იქით, რომ მომავალმა პროვიზორებმა იცოდნენ სააფთიაქო დაწესებულებათა დაგეგმარება-მოწყობის თანამედროვე მოთხოვნები, სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებათა რეჟიმი, საწარმოსა და გარემოს მავნე თუ სხვა ფაქტორების შეფასება (მიკროკლიმატი, ჰაერის დაბინძურება ქიმიური ან წამლისმიერი მტვრით, განათებულობა, ვენტილაცია, გათბობა, ხმაური, ვიბრაცია და ა.შ), შეეძლოთ ნორმატიული და საცნობარო ხასიათის ინფორმაციის მოძიება სააფთიაქო დაწესებულებათა, ფარმაცევტულ საწარმოთა და სააფთიაქო ბაზების შრომის ჰიგიენის, სამუშაო ადგილების ატესტაციის შესახებ, ასევე სწორი კვების, ჰიგიენური სწავლებისა და აღზრდის მეთოდებისა და ფორმების შესახებ. ერკვეოდნენ საწარმოს ჰიგიენის, რადიაციული ჰიგიენის ძირითად საკითხებში, შეისწავლონ ცხოვრების ჯანსაღი წესის ძირითადი დებულებები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები