გ. არზიანი, ნ. გვარამაძე, მ. რუხვაძე

მაღალი ძაბვის ინჟინერია ლაბორატორიულ
ამოცანათა კრებული

image-1

უაკ 620.9

ISBN 978-9941-20-684-9

47 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.03.2016


 

ლაბორატორიულ ამოცანათა კრებული მოიცავს 6 ამოცანას, რომელთა ჩატარებაც უნდა მოხდეს მაღალი ძაბვის ინჟინერიის თეორიული კურსის პარალელურად. კრებულში შესულია მაღალი ძაბვის წრედებში მიმდინარე სახასიათო პროცესების ამსახველი მაგალითები. ამოცანები შესრულებულია საინჟინრო მოდელირების პროგრამა AATPdraw-ში.
კრებული განკუთვნილია ელექტროენერგეტიკის სპეციალობის სტუდენტებისთვის და დიდ დახმარებას გაუწევს ამ მიმართულებით მომუშავე ინჟინრებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები