თ. ჩხეიძე, ჯ. კანკაძე, თ. რუხაძე, ბ. გითოლენდია

საქმისწარმოების მენეჯმენტი

image-1

უაკ 651.4/.8

ISBN 978-9941-20-280-3

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის მიმართულება, ტერმინოლოგია და ძირითადი ცნებები, დოკუმენტების ფუნქციები და დანიშნულება.
განკუთვნილია ბიზნესის ორგანიზაციის მართვის, ტრანსპორტის მენეჯმენტის ფაკულტეტის და საბანკო საქმიანობით დაინტერესებული და ზოგადად საჯარო და კერძო საწარმოებში მომუშავე პირთათვის. ახსნილია მთლიანად საქმის წარმოება და მენეჯერული საქმიანობა თანამედროვე ეტაპზე. ის წარმოადგენს სასწავლო სახელმძღვანელოს ზემოთ აღნიშნულ სპეციალისტთა საქმიანობისათვის (თუ, როგორ აწარმოონ საქმიანი მიმოწერა). სახელმძღვანელოში მოცემულია აღნიშნული საქმის ნიმუშები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები