გ. ჯაფარიძე, ნ. წულუკიძე

მანქანათა ექსპერტიზის მეთოდები
და საშუალებები

I ნაწილი


image

უაკ 347.77.028.4

ISBN 978-9941-20-372-5 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-373-2 (პირველი ნაწილი)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია ტვირთამწევი მანქანების მოწყობილობების უსაფრთხო ექსპლუატაციის წესების საკვანძო საკითხები.
განკუთვნილია მანქანა-დანადგარების დიზაინისა და ექსპერტიზის სპეციალობის მაგისტრანტებისთვის, ასევე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისთვის. სახელმძღვანელო დაეხმარება მომავალ მაგისტრს, დამოუკიდებლად შეასრულოს ექსპერტიზასთან დაკავშირებული საკითხები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები