გ. ჯაფარიძე

ტექნიკური მექანიკა

image-1

უაკ 531.8;621.01

ISBN 978-9941-20-322-0

137 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია საკვანძო საკითხები, კერძოდ, ისეთი ამძრავების დაპროექტება, რომლებიც შედგება ტალღური გადაცემების, კბილა ღვედური, შევრონულ კბილანური და გლობოიდური ჭიახრახნული. ეს გადაცემები გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის თანამედროვე მანქანაში.
განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისთვის, ასევე საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალისთვის, რომლებიც დაინტერესებული არიან ნაშრომში წარმოდგენილი საკითხებით. აღნიშნული სახელმძღვანელო დაეხმარება სტუდენტებს, დამოუკიდებლად შეასრულონ საკურსო სამუშაო, საშინაო დავალება და საკურსო პროექტი მანქანათა ნაწილებში, ტექნიკურ ან გამოყენებით მექანიკაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები