ი. შურღაია

მიკროპროცესორული
ტექნიკა

image-1

უაკ 681.1

ISBN 978-9941-14-959-7

84 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

განხილულია მიკროპროცესორული სისტემების სტრუქტურული აგების პროგრამების და სისტემების შექმნის საკითხები.
ამას გარდა, წიგნი იძლევა საწყის მონაცემებს მიკროპროცესორების გამოყენებისას, აგრეთვე ბაკალავრებს საშუალებას აძლევს როგორ გამოიმუშაონ ჩვევები მიკროპროცესორული სისტემების გამოყენების დროს, რეალურ სამრეწველო მოწყობილობებში. კერძოდ, წიგნში განხილული საკითხები საშუალებას გვაძლევს განხორციელდეს მიკროპროცესორული სისტემების შემადგენელი ელემენტების ფუნქციონირების პრონციპების შესწავლა.
განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები