ა. კოხტაშვილი

ელექტრული სადგურების და ქვესადგურების
ძალოვანი დანადგარები, აპარატები,
საკომუტაციო სქემები და რეჟიმები

image-1

უაკ 621.311

ISBN 978-9941-20-389-3

416 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია თანამედროვე ევროპული და ამერიკული წარმოების აპარატურა, ელექტრული სადგურებისა და ქვესადგურების ძირითადი მოწყობილობები, ასევე მოცემულია ინფორმაცია საბჭოთა წარმოების  აპარატურის შესახებ.
განკუთვნილია ელექტროენერგეტიკის მიმართულების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტების და ამ დარგში მომუშავე ინჟინრებისა და სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები