ა. გიგინეიშვილი, კ. გორგაძე, გ. კუკულაძე, ლ. მაცაბერიძე, ლ. ჩახვაშვილი

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ფიზიკაში
მაგნეტიზმი და ოპტიკა

II ნაწილი

image-1

უაკ 535+538

ISBN 978-9941-14-805-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-806-4 (მეორე ნაწილი)

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.03.2010


 

კრებულში შესულია ფიზიკის კურსის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული ის ამოცანები, რომლებიც ამჟამად ფუნქციონირებს ზოგადი ფიზიკის სასწავლო ლაბორატორიებში.
მომავალში, საჭირო თანამედროვე ხელსაწყოების შეძენასთან ერთად, გათვალისწინებულია არსებული ამოცანების გაუმჯობესება და ახლების დადგმა, რასაც ხელს შეუწყობს კრებულის მიმართ გამოთქმული საქმიანი შენიშვნები.
ყოველ ამოცანას წამძღვარებული აქვს თეორიული ნაწილი, რომელიც ზოგჯერ მეტნაკლებად მეორდება, ვინაიდან, სტუდენტებისათვის სამუშაოს შესრულების გამარტივების მიზნით, ჩვენ უარი ვთქვით ამოცანებისათვის საერთო თეორიის დაწერაზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ თეორიული ნაწილი მოცემულია საკმაოდ ვრცლად, ვინაიდან სტუდენტს ლაბორატორიული ამოცანების უმრავლესობის შესრულება მოუხდება მაშინ, როცა სათანადო თეორიული მასალა ლექციაზე წაკითხული ჯერ კიდევ არ არის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები