გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი

შენობის მოდელის აგება
მეთოდიკური მითითებები კომპიუტერულ
საინჟინრო გრაფიკაში მომუშავე
მშენებლებისათვის


image-1

უაკ 681.3:624

ISBN 978-9941-20-486-9

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

წინამდებარე მეთოდიკური მითითებები „კომპიუტერულ საინჟინრო გრაფიკაში მომუშავე მშენებლებისათვის (შენობის მოდელის აგება)“ განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უმაღლესი პროფესიული და საბაკალავრო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებით მომზადებული სტუდენტებისათვის. მისი გამოყენება შეუძლიათ იმ პირებს ვინც საინჟინრო კომპიუტერული გრაფიკის შესწავლით არის დაინტერესებული და გააჩნიათ კომპიუტერთან მუშაობის მინიმალური უნარ-ჩვევები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები