ს. ნემსაძე, ნ. ბერაძე, ვ. კუციავა, პ. ჯოხაძე

ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.3:621.38

ISBN 978-9941-20-725-9

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

მეთოდიკური მითითებები მოიცავს სასწავლო კურს „ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლების“  სილაბუსით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებს. მასში განხილულია ელექტრული წრედების ვირტუალური მოდელირება „Multisim“ სქემატექნიკური პროგრამის გამოყენებით.
იგი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის როგორც არაელექტრული, ისე ელექტრული სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.
თითოეული სამუშაოს წარმატებით ჩატარება დიდ დახმარებას გაუწევს სტუდენტს როგორც საშინაო დავალების, ისე საკურსო სამუშაოს შესრულებისას.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები