რ. სამხარაძე

ტესტების კრებული საგანში „ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C#“

image-1

უაკ 62-5

ISBN 978-9941-20-029-8

253 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2010


 

კრებულში წარმოდგენილია C#  ენისთვის შემუშავებული ტესტები. ტესტებში ასახულია C# ენის საფუძვლები, მმართველი ოპერატორები, მასივები, კლასები, ინკაფსულაცია, პოლიმორფიზმი და მემკვიდრეობითობა, აბსტრაქტული კლასები და მეთოდები, კონსტრუქტორები და მემკვიდრეობითობა, თვისებები, ერთგანზომილებიანი ინდექსატორები, განსაკუთრებული სიტუაციების დამუშავების ხერხები, დელეგატები, სახელების სივრცე და ინფორმაციის შეტანა-გამოტანის საკითხები, აგრეთვე მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის პრინციპები. წარმოდგენილი ტესტების საშუალებით შესაძლებელია სტუდენტების ტესტირების ჩატარება.
განკუთვნილია კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების სპეციალობის სტუდენტებისათვის (შიფრი - 2201).


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები