ზ. აზმაიფარაშვილი, გ. მურჯიკნელი, ი. მოდებაძე

პრაქტიკული სამუშაოები (ამოცანები) ელექტროსაზომ
ტექნიკაში LabVIEW-ის ბაზაზე


image-1

უაკ 621.38

ISBN 978-9941-20-730-3

195 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

დამხმარე სახელმძღვანელო „პრაქტიკული სამუშაოები (ამოცანები) ელექტროსაზომ ტექნიკაში LabVIEW-ის ბაზაზე“ შედგება შესავლისა და ხუთი თავისაგან). პირველ თავში მოცემულია LabVIEW-ის ძირითადი ცნებები და განმარტებები. ნაჩვენებია, როგორ ავაგოთ და გამოვიყენოთ შესაბამისი პროგრამა ელექტრული გაზომვების ამოცანების ამოსახსნელად.
მომდევნო ხუთი თავი დათმობილი აქვს კურსის შესაბამისი ამოცანების ამოხსნას როგორც ჩვეულებრივი მათემატიკური მეთოდებით, ისე LabVIEW-ის პროგრამის შედგენის საფუძველზე.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტის სტუდენტების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და სხვა დაინტერესებული  პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები