ი. მოდებაძე, ვ. კუციავა, გ. კურტანიძე

მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები

ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოები

I ნაწილი

image-1

უაკ 681.3

ISBN 978-9941-20-583-5 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-584-2 (პირველი ნაწილი)

81 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში აღწერილია ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარებისთვის კომპიუტერთან მუშაობის აუცილებელი, ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების მაგალითები, ვარიანტები და ოქმის გაფორმების ნიმუში.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ის ასევე გამოადგება ამავე დარგის მაგისტრანტებს, დოქტორანტებსა და ტელეკომუნიკაციის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები