ზ. წვერაიძე, ი. აბულაძე

C++
დაპროგრამების ენა


image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-885-0

73 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 17.05.2017


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია C++ დაპროგრამების ენის ძირითადი და ფუნდამენტური საკითხები. დაწვრილებით არის შესწავლილი ალგორითმების სახეები შესაბამისი მაგალითებით.
ასევე შემოთავაზებულია ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების ძირითადი პრინციპები, მოცემულია მაგალითები შესაბამისი პროგრამული კოდებით.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. იგი დიდ დახმარებას გაუწევს დაპროგრამების სფეროში მომუშავე სპეციალისტებს და, საერთოდ, ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრეს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები