ნ. ბარამიძე, მ. ხუციშვილი, ზ. წყარუაშვილი

თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგია

image-1

უაკ 638.2

ISBN 978-9941-20-943-7

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია თუთის აბრეშუმხვევიას მორფოლოგიის, ანატომია-ფიზიოლოგიისა და ემბრიოლოგიის საკითხები. გაშუქებულია მწერთა ანატომია-ფიზიოლოგიის განვითარების მოკლე ისტორია, თუთის აბრეშუმხვევიას წარმოშობის, მისი ველური წინაპრების და ველური პარკმხვევიების სახეობები. გადმოცემულია თუთის აბრეშუმხვევიას განვითარების ფაზები და ყველა ფაზის მორფოლოგია, ანატომია, ფიზიოლოგია, გრენის (კვერცხის) ჩამოყალიბება, ჩანასახის განვითარების სტადიები, გრენის ინკუბაციის მეთოდები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც აუცილებელია მეაბრეშუმეობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის.
დამხმარე სახელმძღვანელოს შინაარსი შეესაბამება „თუთის აბრეშუმხვევიას ბიოლოგიის“ კურსის პროგრამას. იგი განკუთვნილია აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები