image-1
ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე

გემის ენერგეტიკული დანადგარები

უაკ: 629.113.004

განხილულია გემის ენერგეტიკული დანადგარების განვითარების სტადიები, მათი დანიშნულება, სახეები, კონსტრუქციული თავისებურებები, მუშაობის პრინციპები, ძირითადი სქემები, მახასიათებლები, ორთქლიანი და სხვა სახის ტურბინების თბური ციკლები, მათი მუშაობის შეფასების მთავარი კრიტერიუმები.
შედგენილია საგანმანათლებლო პროგრამის „საზღვაოსნო მეცნიერებები“, მიხედვით და განკუთვნილია შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ასევე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს საზღვაო ტრანსპორტის დარგის ინჟინერ-ტექნიკური ორგანიზაციების მუშაკების მიერ.

 

 

image-1
ი. მარგალიტაძე, ე. გეგეშიძე

სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფციები და საზღვაო საქმე

უაკ: 656.61

გეოგრაფიულმა მდებარეობამ საქართველო მოაქცია მსოფლიოს გეოსტრატეგიულ ინტერესთა სფეროში. ეკონომიკურ ურთიერთობათა ახალი ფორმების წარმოქმნა ახალ მოთხოვნებს უყენებს ქვეყნის სატრანსპორტო სისტემას. დგება სახელმწიფო მნიშვნელობის ამოცანა: ქვეყნის ახალ პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ ვითარებაში, მისი განვითარების უზრუნველმყოფი, ეფექტიანი სატრანსპორტო სისტემის შექმნის, ფორმირებისა და შემდგომი განვითარების პროცესთა მართვის სისტემის ჩამოყალიბება. პრობლემათა შორის მნიშვნელოვანია საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში შექმნილი რთული ვითარება, რომლის გადაჭრას არსებითი მნიშვნელობა ენიჭება საგარეო სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობათა განვითარებისა და მსოფლიო ეკონომიკასთან საქართველოს ინტეგრაციისთვის.
საზღვაო ნაოსნობა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს მსოფლიო ეკონომიკაში, ვინაიდან ცენტრალური ადგილი უჭირავს ტვირთის გადასაზიდად ერთიანი გლობალური სატრანსპორტო სისტემის ფორმირებაში. მსოფლიო ოკეანე დედამიწის ყველაზე დიდი სატრანსპორტო არტერიაა, რომლითაც ხდება უმეტესი ექსპორტი მთელ მსოფლიოში. ამ მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს საზღვაო სანაპიროს თავისი ბუნებრივ-გეოგრაფიული პირობებით. ევრაზიული სატრანსპორტო სისტემის განვითარება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე საზღვაო პორტების ტვირთგამტარობის უნარსა და ეკონომიკურ-ეკოლოგიურ მონაცემებზე. საქართველო, რომელიც ერთიან ევრაზიულ სივრცეში ფორმირებისკენ ისწრაფვის, დედამიწის ორი ნაწილის-ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი არეალის თავისებურ ცენტრად გვევლინება.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სატრანსპორტო, კერძოდ საზღვაო სპეციალობის სტუდენტებისთვის, ასევე გამოადგება ამ საქმით დაინტერესებულ პირებს.

 

 

 

image-1
ვ. კუციავა, ზ. ჯოჯუა, თ. გიორხელიძე

ციფრული სქემატექნიკა

უაკ: 681.142

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია: ციფრული ელექტრონიკის მოქმედების პრინციპები; ციფრული სქემების საბაზო ელემენტები და მათი ჩართვის სტანდარტული სქემები; სქემატექნიკური მოდელირების პროგრამა Multisim-ის მოკლე აღწერა, ამ პროგრამის კომპონენტების ბიბლიოთეკაში არსებულ SN74, CD4000, CD4500 სერიებში შემავალი როგორც საშუალო, ისე დიდი ინტეგრაციის ზოგიერთი ციფრული ინტეგრალური მიკროსქემის გამომყვანების დანიშნულება და ამ სქემების მოქმედების პრინციპის აღწერა; ციფრული ინტეგრალური მიკროსქემების გამოყენებით როგორც მარტივი, ისე რთული ციფრული მოწყობილობების დაპროექტების საკითხები; აღწერილია ტიპური ფუნქციური კვანძებისა და პროგრამირებადი ლოგიკური მატრიცების გამოყენების საკითხები; განხილულია სპეციალური სქემები, მეხსიერების სახეები და ციფრულ-ანალოგური სქემები; აღწერილია ზოგიერთი გადამწოდის მოქმედების პრინციპი და მათი გამოყენების მაგალითები; განხილულია როგორც ციფრული, ისე ასოითი და სხვა სახის ინფორმაციის აღმქმელი მოწყობილობები და სხვ.
დამხმარე სახელმძღვანელო შედგენილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის შესაბამისი სილაბუსის მიხედვით. იგი აგრეთვე გამოადგება ამავე სპეცილობის მაგისტრანტებსა და მკითხველთა იმ წრეს, რომლებიც დაინტერესებული არიან ციფრული მოწყობილობის და პროექტირების საკითხებით.

 

 

image-1
გ. არზიანი, ნ. გვარამაძე, მ. რუხვაძე

მაღალი ძაბვის ინჟინერია ლაბორატორიულ ამოცანათა კრებული

უაკ: 620.9

ლაბორატორიულ ამოცანათა კრებული მოიცავს 6 ამოცანას, რომელთა ჩატარებაც უნდა მოხდეს მაღალი ძაბვის ინჟინერიის თეორიული კურსის პარალელურად. კრებულში შესულია მაღალი ძაბვის წრედებში მიმდინარე სახასიათო პროცესების ამსახველი მაგალითები. ამოცანები შესრულებულია საინჟინრო მოდელირების პროგრამა AATPdraw-ში.
კრებული განკუთვნილია ელექტროენერგეტიკის სპეციალობის სტუდენტებისთვის და დიდ დახმარებას გაუწევს ამ მიმართულებით მომუშავე ინჟინრებსაც.

 

 

image-1
ლ. ფერაძე, დ. ბერიაშვილი

მოდელირება რადიო - სატელეკომუნიკაციო სისტემებში SIMULINK - ის საწყისები I ნაწილი

უაკ: 621.396.962:623.6

სახელმძღვანელოში აღწერილია ვიზუალური მოდელირების Simulink სისტემა, რომელიც კომპიუტერული მათემატიკის ერთ-ერთი წამყვანი პროგრამული პაკეტის-MATLAB-ის გაფართოებაა. Simulink-ის უნიკალური შესაძლებლობების გამო და იმის გათვალისწინებით, რომ მასში მუშაობისათვის არ არის აუცილებელი MATLAB-ის ცოდნა, ის ხშირად აღიქმება როგორც დამოუკიდებელი სისტემა. Simulink-ში ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს სიგნალის ციფრული დამუშავების თემა.
ზოგადად Simulink სისტემის სამყარო უზარმაზარია. Simulink-ის ახალ ვერსიებში შედის ასობით პროგრამული პაკეტი.
სახელმძღვანელო არის ავტორების მიერ ჩაფიქრებული, Simulink-ის გამოყენებისადმი მიძღვნილი წიგნების სერიის პირველი წიგნი, რომელშიც აღწერილია Simulink სისტემის საწყისი ცნებები და მოცემულია ძირითადი ბლოკების აღწერა. სახელმძღვანელო ილუსტრირებულია მრავალრიცხოვანი მაგალითით, რომლებიც ეხება ძირითადად სიგნალის ციფრულ დამუშავებას. მოცემულ სახელმძღვანელოში განხილული მასალა ორიენტირებულია R2010a – R2013b ვერსიებზე.
ნაშრომი განკუთვნილია „ტელეკომუნიკაციისა“ და „რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის“ დეპარტამენტების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, თუმცა სასარგებლო იქნება მკითხველთა ფართო წრისათვის: სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებისათვის, დოქტორანტებისა და მეცნიერი მუშაკებისათვის.

 

 

image-1
M. Aslanishvili

ENGLISH TESTS

უაკ: 42

„English tests“ presents an additional material for high school graduates, who are going to take national entance exams in English. The testbook offers modern and informative texts which make the preparatory process more interesting. The book contains the execises connected with logic. It is designed for teachers and graduate students from high school. It can also be used as an additional material in English for students and school children.

 

 

image-1
ნ. ბუცხრიკიძე, თ. ბუაჩიძე , ლ. თოფურია , ს. კოპალეიშვილი, მ. სიდამონ-ერისთავი

მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის საკითხები

უაკ: 576:8

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოკლედ და მარტივად არის გადმოცემული მიკროორგანიზმთა მორფოლოგია, ფიზიოლოგია, გამრავლება, ფუნქცია და როლი ცოცხალ სამყაროში, ასევე ზოგადი ეპიდემიოლოგიის ცნებები. მასში გასაგები ენითაა წარმოდგენილი სამედიცინო და კვებითი უსაფრთხოების პრაქტიკაში გამოყენებული ზოგადი ლაბორატორიული მიკრობიოლოგიური მეთოდიკა, რაც სტუდენტს დაეხმარება თეორიული ცოდნის უფრო ეფექტურად ათვისებასა და ლაბორატორიაში მუშაობის ჩვევების გამომუშავებაში. აღნიშნული დამხმარე სახელმძღვანელო ძირითადად დაფუძნებულია ბიოტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის წაკითხული ლექციების კურსსა და ინტერნეტიდან მოძიებულ მასალაზე. 
განკუთვნილია სტუ-ის ბიოტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტების,  მაგისტრანტებისა  და  დოქტორანტებისათვის.

ავტორები: ნ. ბუცხრიკიძე (შესავალი, მიკროორგანიზმთა ზოგადი დახასიათება, მიკრობული მეტაბოლიზმი), თ. ბუაჩიძე (მიკრობიოლოგიის განვითარების ისტორიული მიმოხილვა, მიკრობთა გენეტიკა, მიკრობიოლოგია პრაქტიკაში, მიკროორგანიზმების მორფოლოგია), ლ. თოფურია (მიკროორგანიზმების გავრცელება და ეკოლოგია, ვირუსებისა და ბაქტერიოფაგების ზოგადი დახასიათება), ს. კოპალეიშვილი (ძირითადი ეპიდემიოლოგიური ცნებები), მ. სიდამონ-ერისთავი (სწავლება ინფექციების შესახებ).

 

 

image-1
ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, გ. გოლეთიანი, ზ. ჯაფარიძე, ზ. ლაზარიშვილი, თ. რევიშვილი, ლ. ქაჯაია, ა. ნეჩაევი, ნ. შებერშნიოვა, ვ. შერბაკოვი, ვ. შიხინა, ი. შუბი, გ. მელკინა, ო. ანოშინა

კვების პროდუქტების ტექნოლოგია

უაკ: 641.1:664

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესების მეცნიერული საფუძვლები. აღწერილია კვებისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის ძირითად დარგებში მცენარეული ნედლეულისგან ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო კვების პროდუქტების წარმოებაში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარ-მოწყობილობები და მათში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესები.
წიგნი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის.

ავტორები: ნ. ბაღათურია (ნაწ. I - თავი 1, 2; ნაწ. II – თავი 7, 8, 12, 14, 15, 17, 19); ნ. ბეგიაშვილი (ნაწ. II – თავი 16, 17); გ. გოლეთიანი (ნაწ. II – თავი 17); ზ. ჯაფარიძე (ნაწ. II – თავი 17, 19); ზ. ლაზარიშვილი (ნაწ. II – თავი 1); თ. რევიშვილი (ნაწ. II _ თავი 18); ლ. ქაჯაია (ნაწ. II – თავი 7); ა. ნეჩაევი (ნაწ. II – თავი 7); ნ. შებერშნიოვა (ნაწ. II – თავი 2, 3); ვ. შერბაკოვი (ნაწ. II _ თავი 7); ვ. შიხინა (ნაწ. II – თავი 13); ი. შუბი (ნაწ. II – თავი 6, 9, 11); გ. მელკინა (ნაწ. II – თავი 4, 5); ო. ანოშინა (ნაწ. II – თავი 10).

 

 

image-1


ავტოსატრანსპორტო ტერმინოლოგიის ცნობარი

უაკ: 656.13(083)

„ავტოსატრანსპორტო ტერმინოლოგიის ცნობარი“ მოიცავს ამ დარგის ყველა ტერმინს. შედგება შემდეგი ძირითადი ნაწილებისაგან: ავტომობილების მოწყობილობა და საექსპლუატაციო თვისებები, საავტომობილო გადაყვანა-გადაზიდვები, საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოება და სერვისი, ავტოსატრანსპორტო ლოგისტიკა და მენეჯმენტი.
განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის, მოცემული დარგის მეცნიერი-მუშაკების და სპეციალისტებისათვის.