image-1
ლ. ჩხეიძე, ნ. ჯვარელია, ნ. მაჭავარიანი

ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის დროს ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და პროგნოზირება სასწავლო-მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

უაკ: 364.2

მეთოდიკური მითითებების მიზანია სტუდენტებისათვის ქიმიური მდგომარეობის პროგნოზირებისა და შეფასების მეთოდების, ქიმიური მოწამვლის ზონის აგებისა და ავარიის ლიკვიდაციის ღონისძიებების დაგეგმვის სწავლება ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის წარმოქმნის შემთხვევაში, რომელსაც ახლავს ძლიერმოქმედი მომწამლავი ნივთიერების გამოფრქვევა (დაღვრა). საინჟინრო გამოთვლები და მდიდარი მასალა ცხრილების სახით, ისეთი აქტუალური გამოთვლების შესრულების საშუალებას იძლევა, როგორიცაა ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის დროს ძლიერმოქმედი მომწამლავი ნივთიერებით შესაძლო და ფაქტობრივი მოწამვლის სიღრმისა და ფართობის, დასახლებულ პუნქტთან მოწამლული ჰაერის ღრუბლის მიღწევის დროის, ადამიანისა და გარემოს დაზიანების საშიშროების განსაზღვრა.
წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში დასაქმებულ პრაქტიკოსებს.

 

 

image-1
რ. ჩოგოვაძე, ზ. წვერაიძე

ჰიბრიდული ინტელექტუალური სისტემები

უაკ: 621.391

წიგნში განხილულია ჰიბრიდული ინტელექტუალური სისტემები, რომლებიც ძნელად ფორმალიზებადი ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით აერთიანებს ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა მეთოდის უპირატესობებს. ნეირონული ქსელები, ექსპერტული სისტემები, არამკაფიო სისტემები, გენეტიკური ალგორითმები და სხვა ერთიანდება ჰიბრიდულ სისტემაში. ასეთ სისტემას შეუძლია დაძლიოს ცალკეული მეთოდების ზოგიერთი ხარვეზი და გადაწყვიტოს ისეთი პრაქტიკული ამოცანები, რომელთა გადაწყვეტა გაძნელებულია ხელოვნური ინტელექტის ავტონომიურად მოქმედი ტრადიციული მეთოდებით.
ნაშრომი განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის.

 

 

image-1
მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი

კიდული ბაგირგზის ასინქრონული ამძრავი

უაკ: 625.52

ნაშრომში განხილულია ბაგირგზებზე გამოყენებული ცვლადი დენის ამძრავები. განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული სიხშირულ გარდამქმნელებზე, მოცემულია მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
შედარებით დაწვრილებითაა განხილული ბაგირგზის დიფერენციალური ელექტრული ამძრავი  ყველაზე იაფი და საიმედო საშუალება ძალიან მარტივი მართვის სისტემით. განხილულია ამუშავების, შენელებისა და მცოცი სიჩქარის პერიოდების დინამიკური რეჟიმები, ამ რეჟიმების შესაბამისი ამძრავის ენერგეტიკა.
განკუთვნილია კიდული ბაგირგზის ელექტრული ამძრავების სპეციალისტებისათვის, სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის.

 

 

image-1
თ. ბუხნიკაშვილი

მიწის სამუშაოების მანქანების მოდერნიზაციის ნიმუშები

უაკ: 69.002.51(07532)

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია მანქანების მუშა ნაწილების ტექნიკურად სრულყოფისა და დახვეწის წინადადებები. წინა პლანზეა წამოწეული ზოგადი ცნობები საპატენტო სამართლის შესახებ, რომელთა ცოდნა აუცილებელია საგამომგონებლო წინადადების გასაფორმებლად, ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების სამართლებრივად დასაცავად.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მექანიკური ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ნაშრომი გამოადგება სხვადასხვა დარგში მომუშავე ნოვატორ ინჟინრებს.

 

 

image-1
თ. ბჟალავა, თ. ფაღავა, მ. მეცხვარიშვილი

ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი

უაკ: 53

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოკლედაა გადმოცემული ზოგადი ფიზიკის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული საკითხები. ნაშრომის მიზანია სტუდენტმა სწრაფად გაიაზროს ის საკითხები და ძირითადი ფორმულები, რომელსაც ითვალისწინებს ზოგადი ფიზიკის კურსი.
წიგნი დაეხმარება საინჟინრო სპეციალობის სტუდენტებს ფიზიკის კანონების გამოყენებაში.
ნაშრომი საინტერესო იქნება ფიზიკით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.

 

 

image-1
ბ. ბერიტაშვილი, ნ. კაპანაძე, დ. ერისთავი

კლიმატის ცვლილება და გეოინჟინერია

უაკ: 551.5

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია როგორც გლობალური კლიმატური სისტემა და კლიმატის რეგიონალური ტიპები, ოკეანისა და ატმოსფეროს ცირკულაციური პროცესების როლი კლიმატის ჩამოყალიბებაში, ისე ცნობები დედამიწის კლიმატის ცვლილების შესახებ ისტორიულ წარსულსა და ინსტრუმენტული გაზომვების ბოლო საუკუნენახევრიან პერიოდში. განსაზღვრულია სათბურის ეფექტი და მისი გამომწვევი ფაქტორები, გლობალური კლიმატის პროგნოზი 2100 წლამდე. ჩამოთვლილია გლობალური კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მთავარი საფრთხეები. დახასიათებულია წინა საუკუნის მანძილზე კლიმატის ცვლილება საქართველოში, შეფასებულია კლიმატის ცვლილების მიმართ ეკონომიკისა და ბუნებრივი ეკოსისტემების მოწყვლადობა, ასევე კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის ძირითადი ელემენტები და მათ წინაშე არსებული ბარიერები, საქართველოში მიღწეული ძირითადი შედეგები კლიმატის ცვლილების დარგში. მოყვანილია გეოინჟინერიის დარგში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული და შემოთავაზებული ტექნოლოგიების მიმოხილვა. შეფასებულია მათი პერსპექტიულობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება.
განკუთვნილია კლიმატის ცვლილების პრობლემით დაინტერესებული სპეციალისტებისათვის, ასევე სტუდენტებისა და უფროსი კლასის მოსწავლეებისათვის.

 

 

 

image-1
ზ. აზმაიფარაშვილი, ო. ტომარაძე

სპექტრული გაზომვების საფუძვლები და საშუალებები

უაკ: 621.38

მოცემული წიგნის დანიშნულებაა მოგვცეს ცოდნა სპექტრული გაზომვების ძირითადი საფუძვლების შესახებ. განსაკუთრებით გამახვილებულია ყურადღება თანამედროვე სუპერჰეტეროდინულ სპექტრის ანალიზატორებზე. მოთხრობილია უახლეს პერიოდში მიღწეულ მათ შესაძლებლობებზე. მაგალითები განხილულულია აღნიშნულ დარგში იმ მიღწევებზე, რომლებიც დღეისათვის აქვს ისეთ ცნობილ ამერიკულ ფირმას, როგორიცაა Agilent Technologies. შედეგები ილუსტრირებულია გრაფიკების სახით.
განკუთვნილია, სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, „მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების“ დეპარტამენტის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის. იგი შეიძლება წარმატებით გამოიყენონ უკაბელო კავშირის სისტემის მუშაკებმა როგორც მეცნიერულ, ისე პრაქტიკულ სამუშაოებში. ვფიქრობთ უინტერესო არ იქნება ელექტრული გაზომვების ნებისმიერ სფეროში მომუშავისთვის.

 

 

 

image-1
ო. რუხაძე, გ. ხვიჩია, †გ. გოცირიძე

ლითონდასამუშავებელი ტექნოლოგიური მანქანების დაპროექტების საფუძვლები

უაკ: 621.

დამხმარე სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში მოცემულია ტექნოლოგიური მანქანების (ლითონსაჭრელი ჩარხების) დაპროექტების სრული სალექციო კურსი ანუ ჩარხების კინემატიკური და ძალოვანი გაანგარიშებები, რომლებიც ითვლება ჩარხების ტექნიკური და მუშა პროექტების შექმნის საფუძვლად.
მეორე ნაწილში მოცემულია რამდენიმე ჩარხის ტექნიკური პროექტის შესრულების ვარიანტები.
ნაშრომი ძირითადად განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, თუმცა იგი წარმატებით შეიძლება გამოიყენონ როგორც მაგისტრანტებმა, ისე წარმოების სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ინჟინერ-კონსტრუქტორებმაც.

 

 

image-1
ო. რუხაძე, თ. მჭედლიშვილი

ლითონსაჭრელი ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები

უაკ: 621

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საწარმოო ტექნოლოგიური მანქანები, საერთო დანიშნულების ლითონსაჭრელი ჩარხები და ტექნოლოგიური კომპლექსები. მოცემულია ზოგადი ცნობები ჩარხების შესახებ, მათი კლისიფიკაცია და ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები, კინემატიკური სტრუქტურა, ფორმის წარმომქმნელი მოძრაობები, საერთო დანიშნულების ჩარხების მართვა, გაწყობა და მათი თავისებურებანი მუშაობის პრინციპიდან გამომდინარე; აღწერილია სახარატო, საბურღი, საფრეზავი, სარანდი, საწელავი, სახეხი ჩარხები, აგრეთვე კბილ და კუთხვილდამმუშავებელი ჩარხების კინემატიკა, ავტომატები და პროგრამული მართვის ჩარხები, სამრეწველო რობოტები, მოქნილი ავტომატური სისტემები, საჩარხო მოდულები და ავტომატური ხაზები.
წიგნი ძირითადად განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, თუმცა იგი შეიძლება წარმატებით გამოიყენონ მაგისტრანტებმა და მექანიკურ წარმოებაში მომუშავე სპეციალისტებმაც.